Exposition : La violoncelliste d’Auschwitz

De nombreux enfants ont déjà depuis un jeune âge entendu le nom « Hitler » et le fait qu’ « il » a persécuté les « Juifs ». « Auschwitz » est un autre terme, souvent connu dans ce contexte. Les enfants rencontrent souvent ces noms et ces lieux dans la vie quotidienne, par exemple dans les médias, ou dans les conversations d’adultes ou d’enfants plus âgés. Lorsque des questions surgissent, les parents, les grands-parents ou les pédagogues ne sont souvent pas préparés. Le livre « Du wirst gerettet werden. Die Cellistin von Auschwitz » et l’exposition mobile qui s’en inspire visent à combler cette lacune et à proposer des aides.

En savoir plus

Themen, déi brennen! (Groupe A)

Le traitement et la discussion de sujets d’actualité sont inévitables dans le quotidien scolaire : L’actualité peut devenir un thème dans chaque matière et, de ce fait, des situations délicates – car souvent chargées d’émotions – peuvent survenir dans chaque matière en raison de thèmes et de discussions controversés.

En savoir plus

A lass! Mir ginn aktiv! Wéi ee mat Jonken Projeten an der Gemeng entwéckelt an duerchféiert

Eine Aufgabe der Jugendarbeiter*innen in den Jugendstrukturen besteht darin, die Partizipation der Jugendlichen auf Gemeindeebene zu fördern. Sie identifizieren die Themen der Jugendlichen, stellen die Verbindung zur Politik her, begleiten sie bei der Meinungsbildung und führen Aktionen durch, um das Selbstwirksamkeitsgefühl der Jugendlichen als politische Akteur*innen zu stärken.

En savoir plus

Hëllef Europawalen!

Was ist das Europäische Parlament? Wie setzt sich das Europäische Parlament zusammen? Über was bestimmen die Abgeordneten im Europäischen Parlament? Welche Entscheidungen werden dort getroffen? Welche Funktionen übernehmen die Ausschüsse, Delegationen und weitere Zusammenschlüsse?

En savoir plus

Kee Bock op Politik?! Wat ee Jugendhaus mat politescher Bildung zu dinn huet.

Politik ist Teil unseres Alltags und betrifft jeden. Anhand von konkreten Praxisbeispielen wird diskutiert, wie im Jugendhaus mit diesen Themen umgegangen werden kann.

En savoir plus

Wat soen ech, wann…

Vielfalt bestëmmt eis Gesellschaft an den Ëmgang mat Diversitéit ass en wichtegt Zeechen vum Zesummenliewen an enger Demokratie. Allerdéngs bréngt et och alldeeglech Erausfuerderungen mat sech, an Stereotypen an Viruerteeler kënnen zu verschiddene Formen an Stufen vun Diskriminéierung féieren, ob et elo um Hautfaarf, der Relioun oder der sexueller Orientéierung ass.

En savoir plus

Kommt mir ginn op d’Gemeng!

Ziel des angewendeten Formats ist nicht nur, Kindern einen Zugang zu Gemeindevertreter*innen zu verschaffen, sondern vor allem auch, Kinder dabei zu unterstützen, sich an gesellschaftlichen Prozessen zu beteiligen. Es geht um Fragen wie: Was ist mir wichtig? Was wollen wir verbessern? Wir können wir das tun? Wie werden wir uns einig? Und was macht eigentlich ein(e) Bürgermeister*in?

En savoir plus

Repräsentative Demokratie in Luxemburg (EU-Wahlen)

Die Weiterbildung bietet im Zusammenhang mit den Europawahlen eine ausführliche Einführung zur dritten Ausgabe der pädagogischen Handreichung Zeppi und Bob.

En savoir plus

Demokratische Schulkultur

Die Teilnehmenden erlernen Grundlagen, Themen und Methoden der politischen Bildung sowie Gestaltungselemente einer demokratischen Schulkultur. Diese Fortbildung ist obligatorischer Bestandteil des Moduls „Demokratische Schulkultur“.

En savoir plus

Kee Bock op Politik?!  Wat den SSE, SePas an ESEB mat politescher Bildung ze dinn hunn.

Die Themen der Jugendlichen (Beziehungen, Schule, Identität, Familie, Konsum, Klima, aktuelle Nachrichten usw.) sind nicht nur Teil ihres Alltags, sie finden in der Gesamtgesellschaft statt.
In dieser Weiterbildung wollen wir uns den Themen widmen und die Rolle des pädagogischen Personals als politische Bildner*innen zur Stärkung einer demokratischen Schulkultur und Gesellschaft klären. 

En savoir plus

Repräsentative Demokratie in Luxemburg (EU-Wahlen)

Das Zentrum fir politesch Bildung veröffentlicht regelmäßig Unterrichtsmaterial zu aktuellen gesellschaftlichen Fragen und politischen Ereignissen. duerchbléck! – Politik verstoen, Nr. 4 sowie das Online-Tool Smartwielen bieten Möglichkeiten, die Europawahlen 2024 im Sekundarunterricht zu thematisieren.

En savoir plus

Filmbildung als politische Bildung

Die Fortbildung geht auf filmsprachliche Aspekte, wie Kameraführung, Filmmusik und Schnitt ein und versucht zu vermitteln, wie Filme im Unterricht eingesetzt und politische oder weltanschauliche Botschaften entschlüsselt werden können.

En savoir plus

Schulparlament, Campus-Comité und Co

Im Oktober 2023 wurde bei der Konferenz “Kinder an die Macht?! Oder herrscht dann Chaos?” festgestellt, dass viele Grundschulen ihre Schüler*innen stärker beteiligen wollen, sei es durch Klassensprecher*innen, Klassenstufendelegierte, Kindercomités oder Schulparlamente. Egal, welches Format man wählt, der Weg dorthin und die Planung entsprechen immer den Anforderungen und Begebenheiten jeder einzelnen Schule.

En savoir plus

Politische Bildung in Schule und Unterricht – Ein Blick in die Fachliteratur

“Politische Bildung” ist ein Begriff, der in Luxemburg eher rezent ist. In Deutschland gibt es ihn seit der Nachkriegszeit, was aber dahinter steckt ist immer wieder Gegenstand gesellschaftlicher und fachwissenschaftlicher Diskussionen. Die Auseinandersetzung damit ist Teil der Fortbildungsreihe “Politische Bildung in Schule und Unterricht”, damit die Teilnehmenden die Hintergründe und Entwicklungstränge der politischen Bildung kennenlernen und reflektieren können.

En savoir plus

Sozialwalen 2024

Sozialwalen 2024 – Wat ass dat? Wat hu meng Schüler/-innen domader ze dinn? Wéi kann ech d’Thema am Unterrecht behandlen?

En savoir plus

Mémoire et l’éducation à la citoyenneté – Cinqfontaines

Dans le cadre de cette formation, les participant·e·s prennent conscience de la diversité et apprennent comment échanger des souvenirs et des commémorations. Ils reconnaissent la valeur de la commémoration et du souvenir et découvrent différentes méthodes de travail de la mémoire.

En savoir plus

Léieren duerch Engagement (LdE)

Léieren duerch Engagement (LdE) – Projetsaarbecht multidisziplinär ëmsetzen a verbanne mat engem Engagement vun de Schüler*innen.

En savoir plus

Politische Bildung in Schule und Unterricht – Einführung in die politische Bildung

Zum Auftakt der im Januar 2024 neu anlaufenden Fortbildungsreihe zur politischen Bildung, die vom IFEN in Zusammenarbeit mit den Zentrum fir politesch Bildung (ZpB) realisiert wird, bietet sich die Gelegenheit gemeinsam in die Welt der politischen Bildung einzutauchen, ihre Grundlagen zu verstehen und sich einen Überblick zur Geschichte, den Prinzipien, Themen und Methoden zu verschaffen.

En savoir plus

« Léieren duerch Engagement » dans la Voie de préparation

Léieren duerch Engagement (LdE) est une forme d’enseignement et d’apprentissage qui associe l’engagement social des élèves à l’apprentissage professionnel et au développement des compétences. Léieren duerch Engagement a le potentiel de renforcer les élèves dont le parcours scolaire ne va pas de soi.

En savoir plus

Ee Kannercomité an der Maison Relais aféieren (Caritas)

Grâce au Kannercomité, la participation des enfants peut être établie à long terme dans la routine quotidienne. Les enfants ont ainsi la possibilité de faire l’expérience de la participation et de découvrir des aspects importants du vivre ensemble dans une société démocratique.

En savoir plus

Kannercomité aféieren

Grâce au Kannercomité, la participation des enfants peut être établie à long terme dans la routine quotidienne. Les enfants ont ainsi la possibilité de faire l’expérience de la participation et de découvrir des aspects importants du vivre ensemble dans une société démocratique.

En savoir plus

Kannercomité aféieren

Grâce au Kannercomité, la participation des enfants peut être établie à long terme dans la routine quotidienne. Les enfants ont ainsi la possibilité de faire l’expérience de la participation et de découvrir des aspects importants du vivre ensemble dans une société démocratique.

En savoir plus

Mémoire et l’éducation à la citoyenneté – Cinqfontaines

Depuis 2022, le couvent de Cinqfontaines (Fünfbrunnen) est un lieu de mémoire et un centre éducatif. Dans le cadre de cette formation, les participant·e·s prennent conscience de la diversité et apprennent comment échanger des souvenirs et des commémorations. Ils reconnaissent la valeur de la commémoration et du souvenir et découvrent différentes méthodes de travail de la mémoire.

En savoir plus

Deng Stëmm zielt! Participatioun vu Kanner a Jonken

Wéi kann een aktiivt Nolauschteren, Argumenter presentéieren an en zilorientéierten Debat jonke Mënsche bäibréngen? Wéiwäit kann een dat an de formale Schoulunterrecht abauen? Wat steet souwisou am Plan d’études, an zu wéi engem Moment? Live-Emissioun um Radio 100,7 mat Livestream op www.100komma7.lu Wärend der Live-Emissioun hutt Dir d’Méiglechkeet Froen ze stellen.

En savoir plus

La 2e Guerre mondiale et la Shoah au Luxembourg en classe

En 2024, 79 ans après la fin de la guerre, l’intérêt pour les événements de la Seconde Guerre mondiale, la Shoah et l’occupation du Luxembourg est toujours aussi fort. À une époque où les témoins se font de plus en plus rares, il faut repenser les formes de commémoration dans les relations publiques et le travail de mémoire à l’école.

En savoir plus

Luxembourgeois à Hinzert, le camp de concentration SS. Visiter le lieu de mémoire avec des jeunes.

En 1944, 23 résistants ont été tués à Hinzert. Au total, plus de 85 des quelque 1560 Luxembourgeois qui sont passés par le camp ont trouvé la mort. Environ 75 ans plus tard, comment aborder les événements avec les jeunes ? Comment établir un rapport, surtout si celui-ci n’est plus automatique, c’est-à-dire s’il est lié à l’histoire familiale ?

En savoir plus

Den DemokratieLabo – une exposition interactive sur la démocratie

Le « DémocratieLabo » essaie à l’aide d’un ensemble d’expériments interactifs de mettre en lumière toutes les facettes de la démocratie. Il s’agit également d’aborder des questions ouvertes, d’échanger des opinions différentes et de discuter de conflits.

En savoir plus

Le Luxembourg dans l’enseignement fondamental (formation en ligne sur Teams)

La formation propose en premier lieu une introduction au manuel pédagogique Zeppi&Bob au Luxembourg. La vidéo explicative est présentée ainsi que les différents supports pédagogiques qui l’accompagnent. Elle comprend également une partie pratique au cours de laquelle les élèves créent leur propre pays et abordent ainsi les questions importantes relatives au fonctionnement d’un État.

En savoir plus

“Kinder an die Macht?! Oder herrscht dann Chaos?” Demokratesch Partizipatioun an der Schoul.

La participation de l’enfant concerne tous les domaines de vie de l’enfant. L’école, en tant qu’espace sûr et accessible à tous, se présente comme terrain d’apprentissage unique pour y vivre des expériences de participation et de démocratie valorisantes et enrichissantes, le/la préparant ainsi à une citoyenneté active.

En savoir plus

Le conseil de coopération (Formation séquentielle)

Le développement d’une culture scolaire démocratique, la participation des élèves aux processus décisionnels, l’apprentissage de la démocratie tant à l’école qu’au niveau de la classe, ainsi que les méthodes de traitement des thèmes orientées vers la recherche de solutions sont autant d’éléments qui sont abordés à différents niveaux avec le conseil de coopération

En savoir plus

Les femmes luxembourgeoises pendant la Seconde Guerre mondiale

La lutte des femmes luxembourgeoises qui se sont engagées dans la résistance contre l’occupation du Luxembourg par le régime nazi allemand a été trop longtemps marginalisée et souvent sous-estimée dans l’importance qu’elle revêt.

En savoir plus

Au plus près de l’Europe (1/3) – une journée auprès des institutions européennes à Bruxelles

Cette formation s’inscrit dans le cadre de la série « Au plus près de l’Europe » qui se compose de trois formations : une à Bruxelles (celle-ci du 23 octobre 2023), à Luxembourg-ville au Kirchberg (en mai 2024, date à définir) et une à Strasbourg (en octobre 2024, date à définir).

En savoir plus

Walen am EF / Zuch vun der Demokratie

D’Joren 2023 an 2024 Superwaljoren. D’Gemengen, Nieft de Gemengen- a Parlamentswalen fannen och EU – a Sozialwale statt. Dat kréien d’Kanner aus der Grondschoul mat. Si gesinn d’Walplakater an héieren doheem oder iwwert Medien, datt Walkampf ass. Dës Formatioun bitt Material a Methoden fir d’Walen mat hinnen ze thematiséieren. Ausserdem geet et och drëms, d’Kanner op d’Rencontre mat den neien Deputéierten an der Chamber beim Zuch vun der Demokratie virzebereeden.

En savoir plus

Mäin CO2-Rechner im Unterricht: Webtool und pädagogisches Begleitheft

Le Nohaltegkeetsrot et le Zentrum fir politesch Bildung (ZpB) ont publié un livret pédagogique accompagnant le nouvel outil en ligne Mäin CO2-Rechner. L’objectif de la brochure est d’offrir des suggestions de travail et des informations sur les idées de projets pour les cours de l’Enseignement Secondaire. On pourra ainsi aborder et discuter des thèmes tels que la durabilité et le changement climatique avec les jeunes

En savoir plus

Lieu de mémoire et centre éducatif Cinqfontaines – visites guidées et activités pour les jeunes

Au cours d’une courte visite guidée, les participant.e.s découvrent le site du monastère et son histoire. A partir d’exemples biographiques, ils apprennent comment la Shoah s’est déroulée au Luxembourg : L’arrivée à Cinqfontaines, la vie, la survie et la mort, les déportations vers les camps de concentration et d’extermination.
Ensuite, les participant.e.s ont la possibilité d’essayer eux-mêmes les activités proposées afin de découvrir l’offre spécifique pour les jeunes à partir de 13 ans. Cela comprend l’offre pédagogique sur la Shoah au Luxembourg et l’éducation aux droits de l’homme.

En savoir plus

La démocratie à portée de main. La simulation « DemocraCity »

La simulation DemocraCity permet de mieux comprendre les processus de décision et les relations politiques complexes grâce à une participation active.
La simulation sera présentée au cours de la formation, les différentes phases seront réalisées, réfléchies et discutées par les participant.e.s.
La formation aborde également la manière dont la simulation peut être adaptée aux élèves de l’EF et de l’ES.

En savoir plus

Le Luxembourg dans l’enseignement fondamental : les gens, les cultures, le parlement et le gouvernement

Les prochaines élections nationales auront lieu en 2023. C’est donc l’occasion idéale d’examiner de plus près le Luxembourg, son parlement et son gouvernement. Quelle est la composition de la population ? Quelles sont les traditions célébrées ? Qui prend les décisions politiques du pays ? Qui fait les lois ? Que fait le Grand-Duc ? Cette formation se concentre sur le manuel pédagogique et la vidéo explicative Zeppi&Bob au Luxembourg, où ces questions sont traitées.

En savoir plus

« Logbuch Lëtzebuerg » / « Carnet de bord Lëtzebuerg » / « Logbook Lëtzebuerg » – Groupe B

Arriver dans un nouveau pays n’est pas évident. L’outil présenté veut aider à découvrir ce context différent qu’est le Luxembourg, à comprendre les rouages de la société luxembourgeoise et surtout les différents moyens d’y participer.

En savoir plus

Hëllef! Wat maachen an der „Woch vun der Demokratie »?

En octobre 2023, la prochaine édition de la « Semaine de la Démocratie » aura lieu dans tout le pays, dans les écoles secondaires du Luxembourg. Ce moment sera rempli d’ateliers, d’activités diverses et de thèmes autour de la démocratie.
Outre une brève introduction au thème, une rétrospective de la semaine de la démocratie de l’année dernière introduira la formation. Ensuite, les participant-e-s auront la possibilité de découvrir les objectifs, les offres et les possibilités de la journée de la démocratie. De plus, les premières idées de planification et de réalisation pourront être élaborées et rassemblées.

En savoir plus

Léieren duerch Engagement in der Voie de préparation

La rencontre portera sur la méthode d’enseignement et d’apprentissage Léieren duerch Engagement, ses avantages, les normes de qualité, les compétences à développer, des exemples et une mise en œuvre réussie dans la Voie de Préparation.

En savoir plus

SUPERWALJOER 2023 – Comment parler de politique et des élections dans l’enseignement secondaire ?

En plus des informations de base sur l’éducation politique et le système électoral, les participant·e·s apprennent des idées et des approches sur la manière d’amener les apprenants à comprendre les élections comme un processus démocratique, à analyser les programmes des partis et la rhétorique politique et à se forger une opinion politique de manière autonome.

En savoir plus

Évaluation de l’offre pédagogique Zeppi & Bob dans la commune (en ligne)

L’objectif de ce groupe d’échange consiste à analyser les méthodes d’apprentissage et les contenus de l’offre pédagogique Zeppi & Bob. (Formation en ligne sur Teams).

En savoir plus

« Logbuch Lëtzebuerg » / « Carnet de bord Lëtzebuerg » / « Logbook Lëtzebuerg » – Groupe A

Arriver dans un nouveau pays n’est pas évident. L’outil présenté veut aider à découvrir ce context différent qu’est le Luxembourg, à comprendre les rouages de la société luxembourgeoise et surtout les différents moyens d’y participer.

En savoir plus

#MengChamber – Ateliers pédagogiques à la Chambre des Députés

Le Zentrum fir politesch Bildung propose depuis janvier 2022 un nouvel atelier pédagogique #MengChamber. La présente formation est destinée à mettre les enseignant/e/s EF et ES ainsi qu’aux éducateurs·trices dans une situation similaire, bien qu’abrégée, que les jeunes qu’ils·elles accompagneraient lors d’un tel atelier, rehaussée d’une métaréflexion commune.

En savoir plus

Parlamentswahlen in Luxemburg: Ideen für den Unterricht in der Grundschule

Sie erfahren, was Grundschullehrer/-innen mit politischer Bildung zu tun haben und wie man mit Kindern kindgerecht über Demokratie und Politik sprechen kann. Die Teilnehmer/-innen erhalten in dieser Weiterbildung die nötigen Werkzeuge und Methoden.

En savoir plus

Modul A D‘ (Basis-) Formatioun fir nei Jugendaarbechter*innen

Compétences à acquérir : Connaître le cadre légal du secteur jeunesse – Connaître les idées et les valeurs du cadre de référence national sur l’éducation non-formelle – Acquérir une vision globale des services et des offres du secteur jeunesse.

En savoir plus

Kannercomité an der Maison relais aféieren

Durch das Kannercomité kann Mitsprache der Kinder langfristig im Alltag etabliert werden. Kinder haben somit die Möglichkeit, Demokratie zu erleben und auf diese Weise wichtige Aspekte des demokratischen Miteinanders kennenzulernen.

En savoir plus

Den DemokratieLabo – une exposition interactive sur la démocratie

Au DemokratieLabo, on s’occupe, comme le nom l’indique, de démocratie et ceci de différentes manières et par des différentes approches. Ceci pour répondre à la complexité du sujet et aux besoins des différents groupes d’âge.

En savoir plus

Der Klassenrat – Kompetenzen stärken, Demokratie lernen (LuxDidac 2023)

Einführung in die Thematik: demokratische Schulkultur, Entstehungsgeschichte des Klassenrats.
– Erläuterung der Methode des Klassenrats (u.a. Voraussetzungen, Abläufe, Rollen)
– Praktische Erarbeitung eines Konzepts für den Klassenrat für den eigenen Unterricht
– Erklärung und Bereitstellung von Materialien.

En savoir plus

Participation des enfants dans la commune

Les participant.e.s découvriront ce qu’est la participation des enfants dans la commune, les formats existants et les méthodes appropriées pour planifier et mettre en œuvre des projets et des processus de participation. Des exemples pratiques ainsi que des discussions de cas servent de support à l’apport théorique. La formation s’adresse aux éducateurs.trices mais aussi aux représentant.e.s des commissions consultatives, des administrations municipales et du conseil municipal. Les participant.e.s apprennent ainsi à connaître les différentes préoccupations et perspectives des acteurs respectifs.

En savoir plus

DJP LTA – Fit fir d’Zukunft (Inhouse: Lycée Technique Agricole)

Im Vorfeld des anstehenden Projet d’établissement „Let’s Take Action – fir eng nohalteg Entwécklung“ stellt sich die zentrale Frage, wie wir unsere Schule (LTA Gilsdorf – Lycée Technique Agricole) fit für eine nachhaltige Zukunft machen wollen? Diese Weiterbildung soll den Teilnehmer/-innen (Lehr- und Bildungspersonal des LTA) die Möglichkeit bieten, das Konzept Bildung für nachhaltige Entwicklung zusammen zu denken.

En savoir plus

BNE Foire 2023 – Léieren duerch Engagement

Léieren duerch Engagement – Wat ass dat an wéi setzen ech d’ Materialbox LdE an fir projetsorientéiert un der Nohaltegkeet ze schaffen?
Du schaffs gäre mat denge Schüler*innen un den Zieler vun der Nohaltegkeet? Du wëlls gär handlungsorientéiert a projetsorientéiert schaffen? Du wëlls gär dat deng Schüler*innen Selbstwirksamkeet a Perpectivenwiessel erliewen? Dann mell dech un bei der Formatioun Léieren duerch Engagement.

En savoir plus

Klassendélégéiert stärken – praktesch Tools fir Regentë/Regenteën

Dans les écoles secondaires luxembourgeoises, les délégué.es de classe font partie de la représentation des élèves (SV), à côté du comité des élèves. Cette formation a pour but de montrer aux participants comment préparer les délégué.e.s de classe à leurs tâches et comment valoriser et renforcer leur fonction en tant que partie intégrante de la représentation des élèves.

En savoir plus

Kannerrechter an der Praxis: Demokratesch Participatioun an der Schoul

L’atelier touchera aux valeurs, attitudes et aptitudes, connaissances et compréhensions nécessaires à la mise en place d’une participation démocratique des enfants à l’école. Concrètement, il adressera le fonctionnement et la mise en place d’un conseil de coopération comme outil de participation démocratique en classe et permettra un échange entre enseignants sur les pratiques existantes et les enseignements en tirées.

En savoir plus

SUPERWALJOER 2023 FIR DEN ES – Wéi schwätzen ech an der Schoul iwwert Politik a Walen?

Comment aborder les élections nationales de manière efficace et captivante avec les jeunes dans le contexte scolaire ? Comment parler de sujets politiques en tant qu’enseignant.e ? Comment accueillir des politicien.ne.s à l’école sans que l’événement ne devienne une manifestation électorale à sens unique ?

En savoir plus

Der Klassenrat – Kompetenzen stärken, Demokratie lernen

Einführung in die Thematik: demokratische Schulkultur, Entstehungsgeschichte des Klassenrats
– Erläuterung der Methode des Klassenrats (u.a. Voraussetzungen, Abläufe, Rollen)
– Praktische Erarbeitung eines Konzepts für den Klassenrat für den eigenen Unterricht.
– Erklärung und Bereitstellung von Materialien.

En savoir plus

Den DemokratieLabo – une exposition interactive sur la démocratie

Le « DémocratieLabo » essaie à l’aide d’un ensemble d’expériments interactifs de mettre en lumière toutes les facettes de la démocratie. Il s’agit également d’aborder des questions ouvertes, d’échanger des opinions différentes et de discuter de conflits.

En savoir plus

Léieren duerch Engagement : Promouvoir l’engagement et l’auto-efficacité des élèves

Au cours de cette formation, les participant/e/s se familiarisent avec la méthode Léieren duerch Engagement (LdE) et apprennent comment utiliser et intégrer dans le cadre du cours « gestion de projets » le matériel pratique LdE.

En savoir plus

Les Rendez-vous de l’UNESCO 2023 – Local Heroes, Global Citizens ?

La formation est une collaboration entre le ZpB et l’exposition The Family of Man. Elle a comme but de combiner le message universel de l’exposition The Family of Man avec un engagement des jeunes pour les valeurs de la démocratie. La formation se déroule dans le cadre du cycle de manifestations « Les Rendez-Vous de l’UNESCO 2023 : Aspects de la citoyenneté mondiale », organisé par la Commission luxembourgeoise pour l’UNESCO.

En savoir plus

Politesch Bildung an alle Fächer

Contenu
– Présentation théorique du matériel du ZpB
– explications pratiques sur l’utilisation du matériel.

En savoir plus

Alles Informatioun oder wat? Iddië fir Mediebildung am Unterrecht

Au quotidien, nous sommes confrontés à de nombreuses informations qui influencent notre formation d’opinion. Pour les jeunes et les adultes, il n’est pas toujours facile de savoir si ces informations sont fiables. Les bulles de filtre, la désinformation et les théories du complot sont responsables de cette problématique.

En savoir plus

Themen déi brennen! Wéi ginn ech als Enseignant/e domat ëm? (Inhouse AL)

Cette formation examine les principaux défis et fournit des outils pratiques sur la façon de traiter des sujets controversés en classe.
L’approche principale consiste à encourager les enseignant∙e∙s à créer des espaces sûrs dans lesquels les enfants et les jeunes ont la possibilité d’explorer et de discuter de questions controversées dans le cadre de l’éducation à la citoyenneté démocratique, aux droits de l’homme et à l’éducation inclusive.

En savoir plus

Films4Schools

La formation offre un aperçu du contenu de la plateforme Films4Schools et incite à réfléchir sur l’utilisation des films en classe.

En savoir plus

Film, Gesellschaft & Politik : Censure et cinéma au Luxembourg au cours du 20e siècle

Plus d’un siècle d’exploitation cinématographique, de classifications de films, de polémiques, d’interdictions de films au Luxembourg.

En savoir plus

Visite Guidée Cinqfontaines

Pendant la visite guidée, les participant.e.s découvrent le site du monastère et son histoire. A partir d’exemples biographiques, ils/elles apprennent comment la Shoah s’est déroulée au Luxembourg : L’arrivée à Fünfbrunnen, la vie, la survie et la mort, les déportations vers les camps de concentration et d’extermination.

En savoir plus

„Nei Impulser fir mäi Klasserot“ – Methoden an Aktivitéiten fir de Klasserot kenneléieren

Diese Fortbildung zeigt den Teilnehmenden, wie neue Elemente in den bestehenden Klassenrat eingeführt werden können und Partizipation gestärkt werden kann. Diese neuen Elemente können auch dafür sorgen, dass ein Klassenrat (wieder)belebt werden kann.

En savoir plus

YOUstice – Un atelier pour mieux connaître le rôle de la justice au Luxembourg

Dans cette formation nous expliquons le déroulement, la méthode et la pédagogie de notre atelier YOUstice à la cité judiciaire à l’aide de mises en situations.

En savoir plus

YOUstice – Un atelier pour mieux connaître le rôle de la justice au Luxembourg

Dans cette formation nous expliquons le déroulement, la méthode et la pédagogie de notre atelier YOUstice à la cité judiciaire à l’aide de mises en situations.

En savoir plus

YOUstice – Un atelier pour mieux connaître le rôle de la justice au Luxembourg

Dans cette formation nous expliquons le déroulement, la méthode et la pédagogie de notre atelier YOUstice à la cité judiciaire à l’aide de mises en situations.

En savoir plus

Konscht an Demokratie

La formation a pour but de réfléchir, à l’aide d’exemples concrets, à l’interaction entre les formes d’expression artistique et la politique au Luxembourg.

En savoir plus

L’éducation à la citoyenneté par le biais de la musique

Lors de la formation, les participants reçoivent un aperçu des thèmes traités dans le podcast. Pour ce faire, ils écoutent ensemble des extraits du matériel sonore. En résumé, il s’agit de ce qui suit : L’approche créative de la musique et de la politique, l’histoire de la musique politique, l’écriture de chansons politiques, la danse politique, l’accessibilité dans le domaine culturel, la diversité dans les festivals, les messages d’extrême droite dans les paroles de chansons et les extrémismes sur la scène musicale.

En savoir plus

UCHRONIE – HISTOIRE < ALTERNATIVE > AU CINÉMA

Sur la base de nombreux exemples tirés de productions cinématographiques, de séries et de jeux vidéo – dont Fatherland (1994), Inglourious Basterds (2009) et Watchmen (2009) – l’histoire et l’importance de l’uchronie, par exemple pour les cours d’histoire, seront mises en évidence.

En savoir plus

Léieren duerch Engagement (LdE) (inhouse ENAD)

Léieren duerch Engagement (LdE) est une forme d’enseignement et d’apprentissage qui associe l’engagement social des élèves à l’apprentissage d’une matière. Les élèves travaillent de manière active, font l’expérience de l’efficacité personnelle et de la responsabilité et vivent un changement de perspective.

En savoir plus

How to create and guide a class council? (Inhouse EIGT)

Creating a class council in primary education allows children at a young age to become aware of their needs and wishes and to communicate them, to their class teachers and to the school management. The children learn by applying and in this way develop into attentive children capable of dealing with conflicts.

En savoir plus

Élections communales 2023 : Comment aborder les élections dans l’enseignement secondaire.

Dans le contexte des élections communales, le Zentrum fir politesch Bildung a élaboré du matériel pédagogique ainsi que des activités à utiliser dans l’enseignement secondaire.

En savoir plus

Den DemokratieLabo – une exposition interactive sur la démocratie

Les sujets actuellement abordés au DemokratieLabo sont e.a. la participation, la polarisation, le changement social, l’intégration, le rôle des médias, les éléments de l’Etat de droit, l’égalité des chances, l’identité, les préjugés, la liberté, l’égalité des chances et la justice.

En savoir plus

Élections communales 2023 : Comment aborder les élections communales avec les jeunes?

Le Zentrum fir politesch Bildung a élaboré du matériel pédagogique et des activités pour aborder les élections communales en classe ou dans le contexte parascolaire.

En savoir plus

Les élections communales dans l’enseignement fondamental

En 2023, des élections communales auront lieu au Luxembourg.
Cette formation propose du matériel et des méthodes pour aborder les élections à l’école primaire.

En savoir plus

Politiker/-innen kommen an d’Schoul – Op wat muss ech oppassen?

La formation propose de réfléchir sur les chances et les risques d’interventions d’hommes et de femmes politiques dans les établissements scolaires et de discuter comment ces interventions peuvent être organisées.

En savoir plus

KIMCHI, NUKES AND FILMS – MOVIES IN NORTH KOREA

On sait encore peu de choses sur la Corée du Nord et sur l’industrie cinématographique nord-coréenne. Mais contrairement à ce que croient la plupart des gens, cette dernière joue, depuis Kim Jong-il dans les années 1970, un rôle primordial dans la propagande de la République populaire démocratique de Corée (RPDC). L’objectif de la conférence est de présenter le contexte politique et certains thèmes récurrents à l’aide d’extraits de films nord-coréens.

En savoir plus

De Schülercomité ass gewielt – a wat elo?

Pendant la « Woch vun der Demokratie », des comités d’élèves ont été élus dans la plupart des écoles secondaires du Luxembourg en 2022. Cette formation s’adresse aux accompagnateurs des comités d’élèves qui, dans la plupart des écoles, soutiennent les représentants dans leurs tâches et missions.

En savoir plus

Themen, déi brennen! Wéi ginn ech als Enseignant.e domat ëm?

« Themen, déi brennen ! » est basé sur le concept « Teaching Controversial Issues », un projet initié par le Conseil de l’Europe (CdE) et la Commission européenne (CE), et a été adapté pour le Luxembourg par le Zentrum fir politesch Bildung.

En savoir plus

Léieren duerch Engagement (LdE) – Schaffe mat der Materialbox

La méthode d’enseignement et d’apprentissage Léieren duerch Engagement sera présentée avec ses objectifs, ses normes, les compétences à développer, des exemples pratiques et les réseaux existants. A l’aide du matériel et des impulsions élaborés, les participants apprennent comment intégrer l’EDL dans leur enseignement en tant que projet. Ils planifient, avec le soutien de la formatrice, un projet d’EDL avec et dans la classe.

En savoir plus

Politik an ech?! Wat een Educateur·trice mat politescher Bildung ze dinn huet

Cette formation permet aux participant.e.s de se familiariser avec la démocratie, de se familiariser et de ses aspects importants ainsi que de développer des moyens pour aborder de sujets politiques avec les enfants et les jeunes et de répondre à leurs préoccupations.

En savoir plus

Hëllef Chamberwalen! Jonker informéieren a motivéieren

Cette formation propose une introduction à des questions telles que : Qu’est-ce que la Chambre des députés ? Que décident les députés ? Les participant.e.s apprendront également à connaître les processus et les procédures des élections parlementaires et les activités que les animateurs de jeunesse peuvent organiser pour informer les jeunes sur le Parlement et les préparer aux élections.

En savoir plus

Hëllef! Gemengewalen – Jonker informéieren a motivéieren

Cette formation propose dans sa première partie une introduction à des questions comm : Qu’est-ce qu’une commune ? Quel est son rôle ? Sur quoi la commune peut-elle décider ? La deuxième partie présente les activités que les animateurs.trices de jeunesse peuvent organiser pour informer les jeunes sur le rôle de la commune et les préparer aux élections.

En savoir plus

« Que dire lorsque… »

Cette formation a pour but de préparer les participants à ces situations en analysant des exemples, en discutant entre eux de leurs points de vue et en discutant de l’attitude à adopter. Ils recevront des conseils pour faire face à de telles situations, seuls ou en équipe.

En savoir plus

Wat soen ech, wann…?

Cette formation a pour but d’aider les éducateurs.trices à se préparer aux situations dans lesquelles les enfants tiennent des propos qui portent atteinte à la dignité humaine.

En savoir plus

Wat soen ech, wann…?

Cette formation a pour but d’aider les éducateurs.trices à se préparer aux situations dans lesquelles les enfants tiennent des propos qui portent atteinte à la dignité humaine.

En savoir plus

Emancipation et antisémitisme – La minorité juive au Luxembourg du 19e au 21e siècle

La formation porte à la fois sur l’histoire de l’émancipation du judaïsme luxembourgeois et sur le phénomène historique de l’antisémitisme. Elle aura lieu dans le contexte du Holocaust Remembrance Day.

En savoir plus

J’ai 18 ans. « Voter ? pourquoi faire ?! »

Comment faire pour inciter à participer ? Nous présenterons et discuterons des éléments comme p.ex. les conditions d’inscription sur les listes électorales, les résultats des inscriptions aux élections de 2017 et le développement d’une stratégie adaptée à la situation de la maison de jeunes respective.

En savoir plus

Der 2. Weltkrieg und die Shoah in Luxemburg im Unterricht

En 2022, plus de 75 ans après la fin de la guerre, l’intérêt pour les événements de la Seconde Guerre mondiale et l’occupation du Luxembourg ne faiblit pas. À une époque où les témoins de cette période se font de plus en plus rares, les formes de commémoration dans les relations publiques et le travail de mémoire à l’école doivent être repensés.

En savoir plus

#MengChamber – Ateliers pédagogiques à la Chambre des Députés

La présente formation est destinée à mettre les enseignant·e·s et éducateurs·trices dans une situation similaire, bien qu’abrégée, que les jeunes qu’ils/elles accompagneraient lors d’un tel atelier, rehaussée d’une métaréflexion commune.

En savoir plus

duerchbléck 11 – Staat und Soziales

Le Zentrum fir politesch Bildung publie régulièrement des carnets pédagogiques sur des sujets d’actualité politique ou de société. Le numéro actuel parle de la politique sociale de l’Etat luxembourgeois ainsi que de l’Etat social.

En savoir plus

YOUstice – Formation pour le personnel enseignant et socio-éducatif de l’ES

Dans cette formation nous expliquons le déroulement, la méthode et la pédagogie de notre atelier YOUstice à la cité judiciaire à l’aide de mises en situations.

En savoir plus

Léieren duerch Engagement in der Voie de Préparatioun: Schüler*innen stärken und Perspektiven aufzeigen

Les participant·e·s discutent de l’LdE, analysent des projets et travaillent à la réalisation d’un projet LdE dans leur classe.

En savoir plus

Léieren duerch Engagement – Eng Method fir sech mat Projetsunterrecht géint Sexismus a fir Gendergerechtegkeet anzesëtzen

Les participant·e·s apprennent comment réaliser concrètement un projet avec leur classe sur le thème de l’égalité des sexes en utilisant la méthode LdE.

En savoir plus

Mam « Zeppi & Bob » eis Gemengen entdecken

Cette formation vise à montrer comment les élèves des écoles primaires peuvent apporter des changements positifs au sein d’une communauté en agissant de manière autonome. Pour ce faire, la publication « Zeppi & Bob » est présentée avec des outils de travail et des modèles qui peuvent être utilisés en classe.

En savoir plus

Hëllef! Wat maachen um „Dag vun der Demokratie“?

Cette formation offre aux participant·e·s la possibilité de découvrir les enjeux, les offres et les possibilités de la journée de la démocratie. De plus, elle permet d’élaborer et de collecter les premières idées de planification et de réalisation.

En savoir plus

Léieren duerch Engagement: Schaffe mat der neier Materialbox

La méthode d’enseignement et d’apprentissage Léieren duerch Engagement sera présentée avec ses avantages, ses normes, les compétences à développer, des exemples et le réseau existant.

En savoir plus