Am DemokratieLabo gëtt sech, wéi den Numm et scho seet, mat Demokratie beschäftegt. Dëst gëtt op verschidde Manéiere an aus ënnerschiddleche Bléckwénkele gemaach, fir ë.a. der Komplexitéit an awer och de verschiddenen Altersgruppe gerecht ze ginn.

Heibäi handelt et sech ëm; Partizipatioun, Polariséierung, soziale Wandel, Integratioun, Roll vun de Medien, Elementer vum Rechtsstat, Mënscherechter, Indentitéit(en), Viruerteeler, Fräiheet, Ongläichheet a Gerechtegkeet.

Am Virdergrond stinn net d’Institutiounen vun der Demokratie, mee aktuell Froen, déi d’Zesummeliewen an d’Gesellschaft betreffen. D’Froen, déi gestallt ginn, befaassen sech net mam Oflaf vu Walen oder wéi sech eng Regierung zesummesetzt, mee mat Froe wéi “wat ass iwwerhaapt meng Meenung dozou” oder “wat solle mir maachen, wa mir eis net eenz sinn?”. D’Visiteure erfuerschen d’Spannungsfelder vun enger demokratescher Gesellschaft a stelle fest: “Dat huet eppes mat mir ze doen ».

Des Weidere kréien d’Participante nach ë puer Méiglechkeete opgewisen, wéi si déi eenzel Theme weider mat hire Schüler an der Klass behandele kënnen. Dozou gehéiert och pädagogescht Material fir d’Nobereedung am Kuer.

Au DemokratieLabo, on s’occupe, comme le nom l’indique, de démocratie et ceci de différentes manières et par des différentes approches. Ceci pour répondre à la complexité du sujet et aux besoins des différents groupes d’âge.

Les sujets actuellement abordés sont e.a. la participation, la polarisation, le changement social, l’intégration, le rôle des médias, les éléments de l’Etat de droit, l’égalité des chances, l’identité, les préjugés, la liberté, l’égalité des chances et la justice.

Au cœur de l’activité de se trouvent pas les institutions de la démocratie, mais les questions qui concernent la société. Les questions qui sont posées ne portent pas sur le déroulement des élections ou sur la composition du gouvernement, mais sur des questions telles que « quelle est mon opinion » ou « que devons-nous faire si nous ne sommes pas d’accord » ? Les visiteurs découvrent les sujets chauds d’une société démocratique et constatent : « Il y a quelque chose à faire pour nous ».

Par ailleurs, les participants découvrent comment ils peuvent aborder ces thèmes avec leurs élèves en classe.

Langue : luxembourgeois

Formatrice : Annelise Scheuren

 

Contact :

Vanessa Reinsch

formations@zpb.lu

(+352) 24 79 51 26

Quand?

Du: mercredi 24 mai 2023
15:30 - 17:30

Où?

69, rue de l’Alzette L-4011 Esch-sur-Alzette
69 Rue de l'Alzette
4011 Esch-sur-Alzette
Luxembourg