Nächste Veranstaltung

Fachgespréich: Demokratiekultur an eise Lycéeën

26 Apr 2019 - 26 Apr 2019
Oekozenter Pafendall
Kategorie: Lernen

Weitere Informationen

Smartwielen: Workshop für Jugendliche

07 Feb 2019 - 09 Feb 2019
Zentrum fir politesch Bildung - Bât. I, 3ème étage

Art:

Kategorie:

Weitere Informationen

State of Deception. The Power of Nazi Propaganda

02 Feb 2019 - 17 Mrz 2019
Centre Culturel de Rencontre Abbaye de Neumünster
Kategorie: Verstehen

Weitere Informationen