Nodeem d’Gemenge-, Parlaments- a Sozialwalen eriwwer sinn, stinn d’Europawale virun der Dier.

De 9. Juni ginn déi 6 nei EU-Deputéiert fir Lëtzebuerg gewielt.

D’Kanner aus den Cyclen 3 a 4 aus dem EF hunn am Kader vum Event “DU an d’EU Deputéiert” d’ Méiglechkeet déi nei gewielten Deputéiert kennenzeléieren a mat hinnen an ee Gespréich ze kommen.

Des Formatioun bitt Material a Methoden, wéi een sech op des Renconter virbereede kann.

Des Formatioun bitt Material a Methoden, wéi een sech op des Renconter virbereede kann.

Modalité :

en ligne 

Langue :

Luxembourgeois

Formatrices : 

Paulina Dabrowska, Kannermusée Plomm 

Claire Enders, Zentrum fir politesch Bildung 

Kontakt :

Vanessa Reinsch

formations@zpb.lu

(+352) 24 79 51 26

Wann?

Von: Wednesday 22 May 2024
12:15 -13:45

Partner