LU

Den 8. Oktober 2023 gëtt zu Lëtzebuerg en neit Parlament gewielt. Dat ass e wichtege Rendezvous am Kalenner vun enger representativer Demokratie. Awer wéi demokratesch ass eise Walsystem? Wat fir ee Stellewäert hu Walen? Wéi representativ ass eis Chamber? Wéi eng Alternative wiere méiglech? Wéi eng aner Forme vu politeschem Engagement gëtt et? An dëser Table ronde probéiere mer, deene Froen op de Fong ze goen.

Et diskutéiere Paul-Henri Meyers, Jurist a Verfassungsexpert, Blanche Weber, Präsidentin vum Mouvement écologique, a Charles Majerus, Vizepresident vum Jugendrot. Mat enger Presentatioun vun der Historikerin Marie-Paule Jungblut an der Moderatioun vum Michèle Schilt, Directrice adjointe vum Zentrum fir politesch Bildung.

An Zesummenaarbecht mam Zentrum fir politesch Bildung. Traduction simultanée vers le français

 

————————

FR

Le 8 octobre 2023, un nouveau parlement sera élu au Luxembourg. C’est un rendez-vous important dans le calendrier d’une démocratie représentative.

Notre système électoral est-il vraiment démocratique ? Quelle est l’importance des élections ? À quel point notre Chambre des Députés est-elle représentative ? Quelles alternatives sont possibles ? Quelles autres formes d’engagement politique existent ?

Lors de cette table ronde, nous essaierons d’aller au fond de ces questions.

Discuteront Paul-Henri Meyers, juriste et expert constitutionnel, Blanche Weber, présidente du Mouvement Ecologique, et Charles Majerus, Vizepresident vum Jugendrot.

Avec une présentation de l’historienne Marie-Paule Jungblut et la modération de Michèle Schilt, directrice adjointe du Zentrum fir politesch Bildung.

Traduction simultanée vers le français.

Table ronde organisée par la Bibliothèque nationale du Luxembourg et le Zentrum fir politesch Bildung

Quand?

Du: mercredi 27 septembre 2023
19:00

Contact

Bibliothèque nationale du Luxembourg
info@bnl.etat.lu
26559-225

Où?

Bibliothèque nationale du Luxembourg
Bibliothèque nationale du Luxembourg
37D Avenue John F. Kennedy
1855 Kirchberg Luxembourg

Partenaires